مسئله 303: اگر شخصی  به واسطه عذری با تیمم یا وضوی جبیره یا لباس نجس نماز بخواند آیا می توان به او اقتدا کرد؟

در مورد تیمم و وضوی جبیره همه مراجع قائل به صحت هستند.

اما در مورد لباس نجس:  3 قول مطرح است:

–           احتیاط واجب نباید اقتدا کرد. [آیات عظام: امام- بهجت]

–           می شود اقتدا کرد. [آیات عظام: خویی- سیستانی]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  همراه داشتن قرآن و اسماء متبرکه و بردن آن به دستشویی چه حکمی دارد؟