دانلود سخنرانی رائفی پور درباره دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری

در این مطلب سخنرانی رائفی پور درباره دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری برای دانلود تهیه شده است. این سخنرانی در نیشابور برگزار شده است.

فایل تصویری

فایل تصویری قسمت ۱

فایل تصویری

فایل تصویری قسمت ۲

 

فایل تصویری

فایل تصویری قسمت ۳

فایل تصویری

فایل تصویری قسمت۴

فایل صوتی

فایل صوتی قسمت ۱

فایل صوتی

فایل صوتی قسمت ۲

فایل صوتی

فایل صوتی قسمت ۳

فایل صوتی

فایل صوتی قسمت ۴

شاید بپسندید:  دانلود درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴