درس تفسیر قرآن – سوره حمد استاد محمدی ری شهری در این قسمت برای دانلود فراهم شده است.

دانلود درس تفسیر قرآن - سوره حمد استاد محمدی ری شهری

موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت

درس تفسیر قرآن – سوره حمد استاد محمدی ری شهری سال ۱۳۹۳-۱۳۹۲

موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
درس تفسیر قرآن – سوره حمد استاد محمدی ری شهری سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
درس تفسیر قرآن – سوره حمد استاد محمدی ری شهری سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
درس تفسیر قرآن – سوره حمد استاد محمدی ری شهری سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
شاید بپسندید:  دانلود سخنرانی رهبر درباره «با رودربایستی با دشمن کار پیش نمی رود. نباید باضعف و عقب نشینی دشمن را جری کرد!»