درس خارج اصول استاد صالحی در این قسمت برای دانلود فراهم شده است.

دانلود درس خارج اصول استاد محمد هاشم صالحی

موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
درس خارج اصول استاد صالحی سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
بحث در است… جلسه ۳
جهت اول در تع… جلسه ۲
«الکلام فی الا… جلسه ۱
شاید بپسندید:  دانلود درس مبانی حکمت متعالیه استاد فیاضی سال جاری و ۱۳۹۳-۱۳۹۲