درس نهایه درایه (مرحوم کمپانی) استاد حشمت پور سال جاری امسال برای دانلود تهیه شده است.

دانلود درس نهایه درایه (مرحوم کمپانی) استاد حشمت پور

موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
درس نهایه درایه (مرحوم کمپانی) استاد حشمت پور سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
درس نهایه درایه (مرحوم کمپانی) استاد حشمت پور سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت

منبع :سایت ارتباط شیعی

شاید بپسندید:  دانلود کلیپ آخر خنده در حاشیه