دانلود سخنرانی استاد عباسی درباره ریشه موضع گیری های ضداسلامی دولت

 سخنرانی دکتر عباسی درباره ریشه موضع گیری های ضداسلامی دولت در این مطلب تهیه شده است.

دکتر حسن عباسی که در دانشگاه خلیج فارس سخنرانی می کرد در بخشی از سخنان خود درباره رفع مشکل اقتصاد ایران گفت: باید اقتصاد ایران از اقتصاد ربوی خارج بشود.

دانلود سخنرانی استاد عباسی درباره ریشه موضع گیری های ضداسلامی دولت

منبع: مستضعفین تی وی

شاید بپسندید:  دانلود سخنرانی دکتر عباسی درباره معضل اقتصادی-فرهنگی جامعه ما ، قسمت دوم