دانلود استاد سید حسن ضیائی سال جاری درس طب اسلامی در این قسمت تهیه شده است

دانلود درس طب اسلامی استاد سید حسن ضیائی سال 1388-1393

موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
دانلود استاد سید حسن ضیائی سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳ درس طب اسلامی
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
دانلود استاد سید حسن ضیائی سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ درس طب اسلامی
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
بیماری زنان و … ۹۱/۱۱/۱۴
بیماری های م… ۹۱/۱۱/۱۱
۹۱/۱۱/۰۹
۹۱/۱۱/۰۸
درمان هایی بر… ۹۱/۱۱/۰۷
دانلود استاد سید حسن ضیائی سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲ درس طب اسلامی
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
دانلود استاد سید حسن ضیائی سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹ درس طب اسلامی
موضوع متن درس (ویراستاری) شنیدن صوت دانلود صوت
شاید بپسندید:  دانلود سخنرانی استاد رائفی پور درباره فراماسونری در دانشگاه قائنات-تصویری و صوتی