دانلود درس فقه ۴(از اجاره تا طلاق)استاد وجدانی حوزه علمیه

( شرح لمعه – از اجاره تا طلاق)  استاد : وجدانی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ اجاره – جلسه ۴۳ ۹,۹۷۳ ۰۰:۴۲:۱۳
۲ اجاره – جلسه ۴۴ ۸,۹۶۸ ۰۰:۳۷:۵۶
۳ اجاره – جلسه ۴۵ ۱۰,۵۵۴ ۰۰:۴۴:۴۲
۴ اجاره – جلسه ۴۶ ۱۰,۰۲۱ ۰۰:۴۲:۲۵
۵ اجاره – جلسه ۴۷ ۱۰,۸۱۰ ۰۰:۴۵:۴۸
۶ اجاره – جلسه ۴۸ ۱۴,۰۵۷ ۰۰:۵۹:۳۹
۷ اجاره – جلسه ۴۹ ۹,۵۷۵ ۰۰:۴۰:۳۱
۸ اجاره – جلسه ۵۰ ۹,۱۶۳ ۰۰:۳۸:۴۶
۹ اجاره – جلسه ۵۱ ۹,۳۱۲ ۰۰:۳۹:۲۴
۱۰ اجاره – جلسه ۵۲ ۱۲,۷۵۴ ۰۰:۵۴:۰۵
۱۱ اجاره – جلسه ۵۳ ۸,۶۳۷ ۰۰:۳۶:۳۱
۱۲ وکاله – جلسه ۵۴ ۹,۴۰۰ ۰۰:۳۹:۴۶
۱۳ وکاله – جلسه ۵۵ ۶,۹۵۶ ۰۰:۲۹:۲۱
۱۴ وکاله – جلسه ۵۶ ۸,۷۹۹ ۰۰:۳۷:۱۳
۱۵ وکاله – جلسه ۵۷ ۷,۵۵۰ ۰۰:۳۱:۵۳
۱۶ وکاله – جلسه ۵۸ ۹,۵۸۲ ۰۰:۴۰:۳۳
۱۷ وکاله – جلسه ۵۹ ۱۲,۴۸۴ ۰۰:۵۲:۵۶
۱۸ شفعه – جلسه ۶۰ ۹,۱۷۷ ۰۰:۳۸:۴۹
۱۹ شفعه – جلسه ۶۱ ۹,۸۸۶ ۰۰:۴۱:۵۱
۲۰ شفعه – جلسه ۶۲ ۹,۹۴۰ ۰۰:۴۲:۰۵
۲۱ شفعه – جلسه ۶۳ ۹,۸۳۲ ۰۰:۴۱:۳۷
۲۲ شفعه – جلسه ۶۴ ۹,۵۶۸ ۰۰:۴۰:۳۰
۲۳ شفعه – جلسه ۶۵ ۱۰,۸۳۱ ۰۰:۴۵:۵۳
۲۴ شفعه – جلسه ۶۶ ۱۳,۰۹۲ ۰۰:۵۵:۳۲
۲۵ سبق الرمایه – جلسه ۶۷ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۴۳:۰۲
۲۶ سبق الرمایه – جلسه ۶۸ ۱۱,۲۲۹ ۰۰:۴۷:۳۵
۲۷ سبق الرمایه – جلسه ۶۹ ۱۰,۴۸۶ ۰۰:۴۴:۲۵
۲۸ سبق الرمایه – جلسه ۷۰ ۱۳,۰۹۲ ۰۰:۵۵:۳۲
۲۹ سبق الرمایه – جلسه ۷۱ ۹,۹۵۳ ۰۰:۴۲:۰۸
۳۰ جعاله الرمایه – جلسه ۷۲ ۷,۹۸۹ ۰۰:۳۳:۴۵
۳۱ جعاله الرمایه – جلسه ۷۳ ۸,۲۹۳ ۰۰:۳۵:۰۳
۳۲ جعاله الرمایه – جلسه ۷۴ ۹,۴۷۴ ۰۰:۴۰:۰۵
۳۳ جعاله الرمایه – جلسه ۷۵ ۹,۵۲۸ ۰۰:۴۰:۱۹
۳۴ جعاله الرمایه – جلسه ۷۶ ۹,۶۴۹ ۰۰:۴۰:۵۰
۳۵ وصایا الرمایه – جلسه ۷۷ ۱۰,۳۳۸ ۰۰:۴۳:۴۷
۳۶ وصایا الرمایه – جلسه ۷۸ ۱۰,۶۶۹ ۰۰:۴۵:۱۱
۳۷ وصایا الرمایه – جلسه ۷۹ ۹,۶۶۳ ۰۰:۴۰:۵۴
۳۸ وصایا الرمایه – جلسه ۸۰ ۹,۴۰۰ ۰۰:۳۹:۴۶
۳۹ وصایا الرمایه – جلسه ۸۱ ۳ ۰۰:۰۰:۰۰
۴۰ وصایا الرمایه – جلسه ۸۲ ۱۰,۸۸۵ ۰۰:۴۶:۰۷
۴۱ وصایا الرمایه – جلسه ۸۳ ۹,۳۳۹ ۰۰:۳۹:۳۱
۴۲ وصایا الرمایه – جلسه ۸۴ ۸,۲۹۳ ۰۰:۳۵:۰۳
۴۳ وصایا الرمایه – جلسه ۸۵ ۹,۶۴۹ ۰۰:۴۰:۵۰
۴۴ وصایا الرمایه – جلسه ۸۶ ۱۰,۳۳۸ ۰۰:۴۳:۴۷
۴۵ وصایا الرمایه – جلسه ۸۷ ۱۰,۷۳۶ ۰۰:۴۵:۲۹
۴۶ وصایا الرمایه – جلسه ۸۸ ۱۰,۳۴۵ ۰۰:۴۳:۴۸
۴۷ وصایا الرمایه – جلسه ۸۹ ۸,۸۲۶ ۰۰:۳۷:۲۰
۴۸ وصایا الرمایه – جلسه ۹۰ ۱۰,۴۹۳ ۰۰:۴۴:۲۶
۴۹ وصایا الرمایه – جلسه ۹۱ ۱۱,۲۸۳ ۰۰:۴۷:۴۹
۵۰ وصایا الرمایه – جلسه ۹۲ ۹,۴۴۰ ۰۰:۳۹:۵۷
۵۱ وصایا الرمایه – جلسه ۹۳ ۱۱,۲۰۲ ۰۰:۴۷:۲۸
۵۲ وصایا الرمایه – جلسه ۹۴ ۱۱,۱۴۸ ۰۰:۴۷:۱۴
۵۳ وصایا الرمایه – جلسه ۹۵ ۹,۶۹۰ ۰۰:۴۱:۰۱
۵۴ وصایا الرمایه – جلسه ۹۶ ۱۰,۷۷۷ ۰۰:۴۵:۳۹
۵۵ وصایا الرمایه – جلسه ۹۷ ۹,۶۷۰ ۰۰:۴۰:۵۶
۵۶ وصایا الرمایه – جلسه ۹۸ ۱۱,۲۵۶ ۰۰:۴۷:۴۲
۵۷ وصایا الرمایه – جلسه ۹۹ ۸,۸۲۶ ۰۰:۳۷:۲۰
۵۸ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۰:۴۲:۲۰
۵۹ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۱ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۴۳:۰۲
۶۰ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۲ ۹,۶۳۶ ۰۰:۴۰:۴۷
۶۱ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۳ ۱۰,۰۲۱ ۰۰:۴۲:۲۵
۶۲ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۴ ۱۰,۶۲۱ ۰۰:۴۴:۵۹
۶۳ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۵ ۷,۷۲۶ ۰۰:۳۲:۳۸
۶۴ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۶ ۹,۷۹۱ ۰۰:۴۱:۲۷
۶۵ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۷ ۱۰,۹۸۶ ۰۰:۴۶:۳۲
۶۶ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۸ ۹,۷۹۸ ۰۰:۴۱:۲۸
۶۷ نکاح الرمایه – جلسه ۱۰۹ ۱۰,۲۴۳ ۰۰:۴۳:۲۲
۶۸ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۰ ۱۰,۴۳۲ ۰۰:۴۴:۱۱
۶۹ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۱ ۱۰,۵۶۱ ۰۰:۴۴:۴۴
۷۰ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۲ ۹,۷۱۰ ۰۰:۴۱:۰۶
۷۱ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۳ ۱۰,۰۹۵ ۰۰:۴۲:۴۴
۷۲ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۴ ۹,۶۴۳ ۰۰:۴۰:۴۹
۷۳ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۵ ۱۰,۹۲۵ ۰۰:۴۶:۱۷
۷۴ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۶ ۱۰,۸۹۱ ۰۰:۴۶:۰۸
۷۵ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۷ ۸,۶۰۳ ۰۰:۳۶:۲۳
۷۶ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۸ ۹,۲۸۵ ۰۰:۳۹:۱۷
۷۷ نکاح الرمایه – جلسه ۱۱۹ ۹,۸۹۲ ۰۰:۴۱:۵۳
۷۸ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۰ ۳ ۰۰:۰۰:۰۰
۷۹ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۱ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۸۰ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۲ ۹,۱۶۳ ۰۰:۳۸:۴۶
۸۱ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۳ ۹,۱۷۷ ۰۰:۳۸:۴۹
۸۲ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۴ ۱۳,۰۹۲ ۰۰:۵۵:۳۲
۸۳ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۵ ۹,۴۰۰ ۰۰:۳۹:۴۶
۸۴ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۶ ۱۰,۴۹۳ ۰۰:۴۴:۲۶
۸۵ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۷ ۱۰,۰۰۰ ۰۰:۴۲:۲۰
۸۶ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۸ ۱۰,۴۳۲ ۰۰:۴۴:۱۱
۸۷ نکاح الرمایه – جلسه ۱۲۹ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۸۸ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۰ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۸۹ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۱ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۹۰ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۲ ۹,۳۱۲ ۰۰:۳۹:۲۴
۹۱ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۳ ۹,۸۸۶ ۰۰:۴۱:۵۱
۹۲ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۴ ۹,۹۵۳ ۰۰:۴۲:۰۸
۹۳ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۵ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۹۴ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۶ ۱۱,۲۸۳ ۰۰:۴۷:۴۹
۹۵ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۷ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۴۳:۰۲
۹۶ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۸ ۱۰,۵۶۱ ۰۰:۴۴:۴۴
۹۷ نکاح الرمایه – جلسه ۱۳۹ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۹۸ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۰ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۹۹ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۱ ۲ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۰۰ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۲ ۱۲,۷۵۴ ۰۰:۵۴:۰۵
۱۰۱ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۳ ۸,۶۳۷ ۰۰:۳۶:۳۱
۱۰۲ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۴ ۹,۴۰۰ ۰۰:۳۹:۴۶
۱۰۳ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۵ ۶,۹۵۶ ۰۰:۲۹:۲۱
۱۰۴ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۶ ۸,۷۹۹ ۰۰:۳۷:۱۳
۱۰۵ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۷ ۷,۵۵۰ ۰۰:۳۱:۵۳
۱۰۶ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۸ ۹,۵۸۲ ۰۰:۴۰:۳۳
۱۰۷ نکاح الرمایه – جلسه ۱۴۹ ۱۲,۴۸۴ ۰۰:۵۲:۵۶
۱۰۸ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۰ ۹,۱۷۷ ۰۰:۳۸:۴۹
۱۰۹ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۱ ۹,۸۸۶ ۰۰:۴۱:۵۱
۱۱۰ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۲ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۱ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۳ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۲ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۴ ۱ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۳ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۵ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۴ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۶ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۵ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۷ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۶ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۸ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۷ نکاح الرمایه – جلسه ۱۵۹ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۸ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۰ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۱۹ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۱ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۰ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۲ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۱ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۳ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۲ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۴ ۱ ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۳ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۵ ۱۰,۳۴۵ ۰۰:۴۳:۴۸
۱۲۴ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۶ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۵ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۷ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۶ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۸ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۷ نکاح الرمایه – جلسه ۱۶۹ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۸ نکاح الرمایه – جلسه ۱۷۰ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۲۹ نکاح الرمایه – جلسه ۱۷۱ ۸۵۶ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۰ نکاح الرمایه – جلسه ۱۷۲ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۱ نکاح الرمایه – جلسه ۱۷۳ ۹۶۹ بایت ۰۰:۰۰:۰۰
۱۳۲ نکاح الرمایه – جلسه ۱۷۴ ۱۰,۳۴۵ ۰۰:۴۳:۴۸
منبع: سایت شهید آوینی
شاید بپسندید:  دانلود متن کامل بیانات امام خامنه ای در دیدار با مردم تبریز

انتهای درس