دانلود درس فقه ۳ (از کتاب قضا تا پایان جلد اول) استاد وجدانی حوزه علمیه

طبق نظر یک از دوستان فایل های زیر مربوط به کتاب قضا میباشد لطفا قبل از استفاده یک جلسه را دانلود کنید تا مطمئن شوید فایل ها مربوط به قسمت مورد نظر شماست.

 

( شرح لمعه – از کتاب قضا تا پایان جلد اول) استاد : وجدانی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ کتاب قضا – جلسه ۱ ۹,۹۷۳ ۰۰:۴۲:۱۳
۲ کتاب قضا – جلسه ۲ ۸,۹۶۸ ۰۰:۳۷:۵۶
۳ کتاب قضا – جلسه ۳ ۱۰,۵۵۴ ۰۰:۴۴:۴۲
۴ کتاب قضا – جلسه ۴ ۱۰,۰۲۱ ۰۰:۴۲:۲۵
۵ کتاب قضا – جلسه ۵ ۱۰,۸۱۰ ۰۰:۴۵:۴۸
۶ کتاب قضا – جلسه ۶ ۱۴,۰۵۷ ۰۰:۵۹:۳۹
۷ کتاب قضا – جلسه ۷ ۹,۵۷۵ ۰۰:۴۰:۳۱
۸ کتاب قضا – جلسه ۸ ۹,۱۶۳ ۰۰:۳۸:۴۶
۹ کتاب قضا – جلسه ۹ ۹,۳۱۲ ۰۰:۳۹:۲۴
کتاب قضا – جلسه ۱۰ ۱۲,۷۵۴ ۰۰:۵۴:۰۵
۱۱ کتاب قضا – جلسه ۱۱ ۸,۶۳۷ ۰۰:۳۶:۳۱
۱۲ کتاب قضا – جلسه ۱۲ ۸,۹۸۱ ۰۰:۳۷:۵۹
۱۳ کتاب قضا – جلسه ۱۳ ۱۰,۱۶۹ ۰۰:۴۳:۰۳
۱۴ کتاب قضا – جلسه ۱۴ ۱۰,۶۸۲ ۰۰:۴۵:۱۵
۱۵ کتاب قضا – جلسه ۱۵ ۹,۱۱۶ ۰۰:۳۸:۳۴
۱۶ کتاب قضا – جلسه ۱۶ ۹,۵۱۴ ۰۰:۴۰:۱۶
۱۷ کتاب قضا – جلسه ۱۷ ۹,۱۸۴ ۰۰:۳۸:۵۱
۱۸ کتاب قضا – جلسه ۱۸ ۹,۹۳۳ ۰۰:۴۲:۰۳
۱۹ کتاب قضا – جلسه ۱۹ ۱۰,۳۸۵ ۰۰:۴۳:۵۹
۲۰ کتاب قضا – جلسه ۲۰ ۱۰,۰۶۸ ۰۰:۴۲:۳۷
۲۱ کتاب قضا – جلسه ۲۱ ۹,۲۸۵ ۰۰:۳۹:۱۷
۲۲ کتاب قضا – جلسه ۲۲ ۷,۵۳۷ ۰۰:۳۱:۴۹
۲۳ کتاب قضا – جلسه ۲۳ ۹,۴۳۳ ۰۰:۳۹:۵۵
۲۴ کتاب قضا – جلسه ۲۴ ۹,۴۷۴ ۰۰:۴۰:۰۵
۲۵ کتاب قضا – جلسه ۲۵ ۸,۱۶۴ ۰۰:۳۴:۳۰
۲۶ کتاب قضا – جلسه ۲۶ ۸,۵۲۲ ۰۰:۳۶:۰۲
۲۷ کتاب قضا – جلسه ۲۷ ۷,۶۵۱ ۰۰:۳۲:۱۹
۲۸ کتاب قضا – جلسه ۲۸ ۸,۳۸۰ ۰۰:۳۵:۲۵
۲۹ کتاب قضا – جلسه ۲۹ ۸,۰۵۶ ۰۰:۳۴:۰۳
۳۰ کتاب قضا – جلسه ۳۰ ۷,۳۶۱ ۰۰:۳۱:۰۵
۳۱ کتاب قضا – جلسه ۳۱ ۵,۱۸۸ ۰۰:۲۱:۴۸
۳۲ کتاب قضا – جلسه ۳۲ ۸,۷۱۱ ۰۰:۳۶:۵۰
۳۳ کتاب قضا – جلسه ۳۳ ۱۰,۸۹۸ ۰۰:۴۶:۱۰
۳۴ کتاب قضا – جلسه ۳۴ ۸,۷۶۵ ۰۰:۳۷:۰۴
۳۵ کتاب قضا – جلسه ۳۵ ۷,۳۶۱ ۰۰:۳۱:۰۵
۳۶ کتاب قضا – جلسه ۳۶ ۹,۲۸۵ ۰۰:۳۹:۱۷
۳۷ کتاب قضا – جلسه ۳۷ ۹,۶۲۹ ۰۰:۴۰:۴۵
۳۸ کتاب قضا – جلسه ۳۸ ۹,۳۷۳ ۰۰:۳۹:۴۰
۳۹ کتاب قضا – جلسه ۳۹ ۹,۰۶۹ ۰۰:۳۸:۲۲
۴۰ کتاب قضا – جلسه ۴۰ ۹,۰۹۶ ۰۰:۳۸:۲۹
۴۱ کتاب قضا – جلسه ۴۱ ۱۰,۸۸۵ ۰۰:۴۶:۰۷
۴۲ کتاب قضا – جلسه ۴۲ ۸,۲۹۳ ۰۰:۳۵:۰۳
منبع: سایت شهید آوینی
شاید بپسندید:  دانلود فیلم آموزش تصویری نمایش پوشه ها و فایل های هیدن شده

 انتهای درس