دانلود درس فقه ۵ (از طلاق تا ارث) استاد وجدانی حوزه علمیه

( شرح لمعه – از طلاق تا ارث) استاد : وجدانی
ردیف توضیحات دانلود حجم
(KB)
زمان
۱ کتاب القضا – جلسه ۱ ۹,۹۷۳ ۰۰:۴۲:۱۳
۲ کتاب القضا – جلسه ۲ ۸,۹۶۷ ۰۰:۳۷:۵۶
۳ کتاب القضا – جلسه ۳ ۱۰,۵۵۴ ۰۰:۴۴:۴۲
۴ کتاب القضا – جلسه ۴ ۱۰,۰۲۰ ۰۰:۴۲:۲۵
۵ کتاب القضا – جلسه ۵ ۱۰,۸۱۰ ۰۰:۴۵:۴۸
۶ کتاب القضا – جلسه ۶ ۱۴,۰۵۷ ۰۰:۵۹:۳۹
۷ کتاب القضا – جلسه ۷ ۹,۵۷۵ ۰۰:۴۰:۳۱
۸ کتاب القضا – جلسه ۸ ۹,۱۶۳ ۰۰:۳۸:۴۶
۹ کتاب القضا – جلسه ۹ ۹,۳۱۲ ۰۰:۳۹:۲۴
۱۰ کتاب القضا – جلسه ۱۰ ۱۲,۷۵۴ ۰۰:۵۴:۰۵
۱۱ کتاب القضا – جلسه ۱۱ ۸,۶۳۷ ۰۰:۳۶:۳۱
۱۲ کتاب القضا – جلسه ۱۲ ۸,۹۸۱ ۰۰:۳۷:۵۹
۱۳ کتاب القضا – جلسه ۱۳ ۱۰,۱۶۹ ۰۰:۴۳:۰۳
۱۴ کتاب القضا – جلسه ۱۴ ۱۰,۶۸۲ ۰۰:۴۵:۱۵
۱۵ کتاب القضا – جلسه ۱۵ ۹,۱۱۶ ۰۰:۳۸:۳۴
۱۶ کتاب القضا – جلسه ۱۶ ۹,۵۱۴ ۰۰:۴۰:۱۶
۱۷ کتاب القضا – جلسه ۱۷ ۹,۱۸۳ ۰۰:۳۸:۵۱
۱۸ کتاب القضا – جلسه ۱۸ ۹,۹۳۳ ۰۰:۴۲:۰۳
۱۹ کتاب القضا – جلسه ۱۹ ۱۰,۳۸۵ ۰۰:۴۳:۵۹
۲۰ کتاب القضا – جلسه ۲۰ ۱۰,۰۶۸ ۰۰:۴۲:۳۷
۲۱ خلع و مباراه – جلسه ۲۱ ۱۱,۴۱۸ ۰۰:۴۸:۲۳
۲۲ خلع و مباراه – جلسه ۲۲ ۱۱,۲۰۲ ۰۰:۴۷:۲۸
۲۳ خلع و مباراه – جلسه ۲۳ ۱۰,۳۷۱ ۰۰:۴۳:۵۵
۲۴ خلع و مباراه – جلسه ۲۴ ۱۰,۶۷۵ ۰۰:۴۵:۱۳
۲۵ خلع و مباراه – جلسه ۲۵ ۱۱,۴۱۱ ۰۰:۴۸:۲۱
۲۶ خلع و مباراه – جلسه ۲۶ ۱۰,۰۶۸ ۰۰:۴۲:۳۷
۲۷ ظهار – جلسه ۲۷ ۱۰,۵۱۳ ۰۰:۴۴:۳۲
۲۸ ظهار – جلسه ۲۸ ۱۱,۱۱۴ ۰۰:۴۷:۰۵
۲۹ ظهار – جلسه ۲۹ ۱۱,۸۳۶ ۰۰:۵۰:۱۰
۳۰ ظهار – جلسه ۳۰ ۱۱,۲۴۹ ۰۰:۴۷:۴۰
۳۱ ظهار – جلسه ۳۱ ۱۰,۲۸۴ ۰۰:۴۳:۳۳
۳۲ ایلاء – جلسه ۳۲ ۸,۹۶۱ ۰۰:۳۷:۵۴
۳۳ ایلاء – جلسه ۳۳ ۱۰,۰۹۵ ۰۰:۴۲:۴۴
۳۴ ایلاء – جلسه ۳۴ ۱۰,۴۱۲ ۰۰:۴۴:۰۶
۳۵ ایلاء – جلسه ۳۵ ۱۰,۱۳۵ ۰۰:۴۲:۵۵
۳۶ ایلاء – جلسه ۳۶ ۱۰,۲۸۴ ۰۰:۴۳:۳۳
۳۷ ایلاء – جلسه ۳۷ ۱۱,۷۱۵ ۰۰:۴۹:۳۹
۳۸ ایلاء – جلسه ۳۸ ۱۲,۳۶۹ ۰۰:۵۲:۲۷
۳۹ لعان – جلسه ۳۹ ۱۳,۲۲۰ ۰۰:۵۶:۰۴
۴۰ لعان – جلسه ۴۰ ۱۱,۰۱۹ ۰۰:۴۶:۴۱
۴۱ لعان – جلسه ۴۱ ۹,۶۸۳ ۰۰:۴۰:۵۹
۴۲ لعان – جلسه ۴۲ ۱۱,۲۶۲ ۰۰:۴۷:۴۳
۴۳ لعان – جلسه ۴۳ ۱۰,۳۲۴ ۰۰:۴۳:۴۳
۴۴ لعان – جلسه ۴۴ ۱۰,۸۷۸ ۰۰:۴۶:۰۵
۴۵ لعان – جلسه ۴۵ ۱۰,۱۰۸ ۰۰:۴۲:۴۸
۴۶ لعان – جلسه ۴۶ ۱۰,۵۱۳ ۰۰:۴۴:۳۲
۴۷ اقرار – جلسه ۴۷ ۹,۰۸۹ ۰۰:۳۸:۲۷
۴۸ اقرار – جلسه ۴۸ ۸,۹۹۴ ۰۰:۳۸:۰۳
۴۹ اقرار – جلسه ۴۹ ۱۱,۳۵۰ ۰۰:۴۸:۰۶
۵۰ اقرار – جلسه ۵۰ ۱۰,۶۰۸ ۰۰:۴۴:۵۶
۵۱ اقرار – جلسه ۵۱ ۱۰,۶۱۴ ۰۰:۴۴:۵۷
۵۲ اقرار – جلسه ۵۲ ۹,۸۸۵ ۰۰:۴۱:۵۱
۵۳ اقرار – جلسه ۵۳ ۱۰,۴۱۹ ۰۰:۴۴:۰۷
۵۴ اقرار – جلسه ۵۴ ۱۰,۷۷۰ ۰۰:۴۵:۳۷
۵۵ اقرار – جلسه ۵۵ ۹,۷۳۰ ۰۰:۴۱:۱۱
۵۶ اقرار – جلسه ۵۶ ۱۰,۳۳۸ ۰۰:۴۳:۴۷
۵۷ اقرار – جلسه ۵۷ ۱۱,۵۵۹ ۰۰:۴۸:۵۹
۵۸ اقرار – جلسه ۵۸ ۱۰,۵۹۴ ۰۰:۴۴:۵۲
۵۹ اقرار – جلسه ۵۹ ۶,۴۰۲ ۰۰:۲۶:۵۹
۶۰ اقرار – جلسه ۶۰ ۱۱,۱۸۱ ۰۰:۴۷:۲۳
۶۱ اقرار – جلسه ۶۱ ۹,۶۹۰ ۰۰:۴۱:۰۱
۶۲ اقرار – جلسه ۶۲ ۱۰,۲۵۰ ۰۰:۴۳:۲۴
۶۳ اقرار – جلسه ۶۳ ۱۰,۹۰۵ ۰۰:۴۶:۱۲
۶۴ اقرار – جلسه ۶۴ ۱۱,۸۴۳ ۰۰:۵۰:۱۲
۶۵ اقرار – جلسه ۶۵ ۱۰,۰۲۷ ۰۰:۴۲:۲۷
۶۶ غضب – جلسه ۶۶ ۱۰,۰۱۴ ۰۰:۴۲:۲۴
۶۷ غضب – جلسه ۶۷ ۹,۳۲۵ ۰۰:۳۹:۲۷
۶۸ غضب – جلسه ۶۸ ۱۰,۷۲۹ ۰۰:۴۵:۲۷
۶۹ غضب – جلسه ۶۹ ۹,۱۰۲ ۰۰:۳۸:۳۰
۷۰ غضب – جلسه ۷۰ ۹,۹۳۳ ۰۰:۴۲:۰۳
۷۱ غضب – جلسه ۷۱ ۹,۹۵۳ ۰۰:۴۲:۰۸
۷۲ غضب – جلسه ۷۲ ۱۰,۸۳۷ ۰۰:۴۵:۵۴
۷۳ غضب – جلسه ۷۳ ۹,۳۵۹ ۰۰:۳۹:۳۶
۷۴ غضب – جلسه ۷۴ ۱۰,۴۵۲ ۰۰:۴۴:۱۶
۷۵ غضب – جلسه ۷۵ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۴۳:۰۲
۷۶ لقطه – جلسه ۷۶ ۹,۰۲۱ ۰۰:۳۸:۱۰
۷۷ لقطه – جلسه ۷۷ ۹,۸۷۹ ۰۰:۴۱:۴۹
۷۸ لقطه – جلسه ۷۸ ۸,۷۹۲ ۰۰:۳۷:۱۱
۷۹ لقطه – جلسه ۷۹ ۱۲,۷۴۱ ۰۰:۵۴:۰۲
۸۰ لقطه – جلسه ۸۰ ۱۰,۸۵۷ ۰۰:۴۶:۰۰
۸۱ لقطه – جلسه ۸۱ ۹,۴۶۰ ۰۰:۴۰:۰۲
۸۲ لقطه – جلسه ۸۲ ۸,۸۷۳ ۰۰:۳۷:۳۲
۸۳ لقطه – جلسه ۸۳ ۱۰,۵۶۰ ۰۰:۴۴:۴۴
۸۴ لقطه – جلسه ۸۴ ۱۰,۷۲۹ ۰۰:۴۵:۲۷
۸۵ لقطه – جلسه ۸۵ ۷,۲۸۷ ۰۰:۳۰:۴۶
۸۶ لقطه – جلسه ۸۶ ۱۰,۴۸۶ ۰۰:۴۴:۲۵
۸۷ لقطه – جلسه ۸۷ ۱۰,۳۳۸ ۰۰:۴۳:۴۷
۸۸ احیاء الموات – جلسه ۸۸ ۹,۶۵۶ ۰۰:۴۰:۵۲
۸۹ احیاء الموات – جلسه ۸۹ ۱۰,۷۳۶ ۰۰:۴۵:۲۹
۹۰ احیاء الموات – جلسه ۹۰ ۱۰,۸۷۸ ۰۰:۴۶:۰۵
۹۱ احیاء الموات – جلسه ۹۱ ۱۰,۰۰۷ ۰۰:۴۲:۲۲
۹۲ احیاء الموات – جلسه ۹۲ ۱۰,۶۹۵ ۰۰:۴۵:۱۸
۹۳ احیاء الموات – جلسه ۹۳ ۱۰,۴۱۲ ۰۰:۴۴:۰۶
۹۴ احیاء الموات – جلسه ۹۴ ۹,۰۰۱ ۰۰:۳۸:۰۴
۹۵ احیاء الموات – جلسه ۹۵ ۷,۵۸۴ ۰۰:۳۲:۰۲
۹۶ احیاء الموات – جلسه ۹۶ ۱۰,۲۳۰ ۰۰:۴۳:۱۹
۹۷ احیاء الموات – جلسه ۹۷ ۹,۰۲۱ ۰۰:۳۸:۱۰
۹۸ صید و الزباحه – جلسه ۹۸ ۹,۸۵۲ ۰۰:۴۱:۴۲
۹۹ صید و الزباحه – جلسه ۹۹ ۹,۹۷۳ ۰۰:۴۲:۱۳
۱۰۰ صید و الزباحه – جلسه ۱۰۰ ۹,۲۶۴ ۰۰:۳۹:۱۲
۱۰۱ صید و الزباحه – جلسه ۱۰۱ ۱۰,۰۸۸ ۰۰:۴۲:۴۳
۱۰۲ صید و الزباحه – جلسه ۱۰۲ ۹,۱۴۳ ۰۰:۳۸:۴۱
۱۰۳ صید و الزباحه – جلسه ۱۰۳ ۹,۳۳۹ ۰۰:۳۹:۳۱
۱۰۴ صید و الزباحه – جلسه ۱۰۴ ۹,۶۰۹ ۰۰:۴۰:۴۰
۱۰۵ صید و الزباحه – جلسه ۱۰۵ ۱۰,۵۷۴ ۰۰:۴۴:۴۷
۱۰۶ صید و الزباحه – جلسه ۱۰۶ ۱۰,۷۲۲ ۰۰:۴۵:۲۵
۱۰۷ صید و الزباحه – جلسه ۱۰۷ ۹,۶۶۹ ۰۰:۴۰:۵۶
۱۰۸ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۰۸ ۱۰,۲۸۴ ۰۰:۴۳:۳۳
۱۰۹ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۰۹ ۱۰,۸۳۰ ۰۰:۴۵:۵۳
۱۱۰ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۰ ۱۱,۱۰۷ ۰۰:۴۷:۰۴
۱۱۱ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۱ ۱۰,۲۴۳ ۰۰:۴۳:۲۲
۱۱۲ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۲ ۹,۶۳۶ ۰۰:۴۰:۴۷
۱۱۳ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۳ ۱۰,۱۰۸ ۰۰:۴۲:۴۸
۱۱۴ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۴ ۹,۹۶۶ ۰۰:۴۲:۱۲
۱۱۵ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۵ ۱۰,۱۶۲ ۰۰:۴۳:۰۲
۱۱۶ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۶ ۱۰,۲۳۶ ۰۰:۴۳:۲۱
۱۱۷ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۷ ۱۱,۶۸۱ ۰۰:۴۹:۳۰
۱۱۸ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۸ ۱۰,۵۶۷ ۰۰:۴۴:۴۵
۱۱۹ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۱۹ ۱۰,۷۵۶ ۰۰:۴۵:۳۴
۱۲۰ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۲۰ ۱۰,۳۴۴ ۰۰:۴۳:۴۸
۱۲۱ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۲۱ ۱۰,۷۲۲ ۰۰:۴۵:۲۵
۱۲۲ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۲۲ ۹,۳۸۶ ۰۰:۳۹:۴۳
۱۲۳ اطعمه و اشربه – جلسه ۱۲۳ ۹,۲۷۱ ۰۰:۳۹:۱۴
منبع: سایت شهید آوینی
شاید بپسندید:  دانلود مستند به روایت دربار (قسمت چهارم) ، دلایل سقوط پهلوی از زبان دربار

 انتهای درس