مسئله ۳۹۱: آیا آب در دهان کردن به قصد خنک شدن دهان و بیرون ریختن آن و یا اشیاء دیگر مثل خودکار در دهان کردن روزه را باطل می‌کند؟

خیر، اما کراهت دارد. [ مشهور]

در غیر مضمضه با آب کراهت ثابت نیست. [آیات عظام:  امام- مکارم]

نکته:  اگر آب بی اختیار فرو رود حکم آن در موارد قضا بدون کفاره خواهد آمد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا آخر شهر شامل کارخانه ها و مغازه های پراکنده بیرون شهر هم می شود؟