مسئله۴۰۹:  آیا روزه دار می تواند در هنگام روزه از شیاف استعمال کند؟

استعمال شیافهایی که برای معالجه است اشکال ندارد واحتیاط واجب آن است که از استعمال شیافهایی که برای کیف کردن است مثل شیاف تریاک یا برای تغذیه از این مجری است خوداری کند[امام مکارم]

استعمال شیافهای غیر روان که برای معالجه است اشکال نداردواحتیاط مستحب است که از استعمال آنها نیز خوداری کند واحتیاط واجب آن است که از چیزی که جامد و مایع بودن آن مشکوک است اجتناب کند[فاضل]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کسی که بواسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد یا برای او مشقت دارد، چه حکمی دارد؟