مسئله۴۲۹: آیا زن می تواند بدون اذن شوهر روزه قضاکه واجب غیر معین است، بگیرد؟

مزاحم با حق شوهر است  جایز نیست [آیات عظام: فاضل مکارم بهجت]

بنابر احتیاط  جایز نیست [آیت الله امام  سیستانی ]

مزاحم نیست ولی اذن نگرفته  شوهر نهی کرده  احتیاط واجب اجتناب کند [ آیات عظام: سیستانی-مکارم-  امام -فاضل]

اگر شوهر نهی نکرده است  جایز است [آیت الله سیستانی ]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا عدالتی امام جماعت یعنی گناه کبیره نکند یا گناهان صغیره هم انجام ندهد؟