مسئله ۵۳۴: آیا ردّ مظالم را به سید هم می توان داد؟

ردّ مظالم را به سید هم می توان داد. [مشهور مراجع]

اگر طلبکار او سید نباشد احتیاط واجب آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد. [آیات عظام: صافی، اراکی، فاضل] 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر بچه غیر بالغ بگوید چیز نجس را شسته آیا پاک است