مسئله۴۴۲:  آیا بجا آوردن کفاره واجب فوری است؟

انسان نباید در بجا آوردن کفاره کوتاهی کند ولی لازم نیست فورا آن را انجام دهد. [اجماع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا مسح سر باید حتما با دست راست باشد؟