مسئله 255: آیا می شود در مجلس عروسی که عده ای مشغول موسیقی و رقص و گناه هستند نماز خواند؟ باطل است یا نه؟

گوش دادن به موسیقی مطرب حرام است ولی نماز باطل نمی شود. [غالب مراجع]

بنابر احتیاط واجب نماز باطل است و ماندن در مجالس لهو و گناه حرام است. [آیت الله مکارم]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کسی که خودش نماز قضا دارد می تواند آیا نماز قضا برای کسی دیگر بخواند؟