مسئله 322: آیا نمازهای مستحبی قضا دارند؟

نمازهای مستحبی که وقت خاص دارند در صورت ترک ، قضای آنها مستحب است. ولی اگر در اثر بیماری قضا شده باشد قضاكردن تأکید نشده است.

و اگر قضای نمازهای مستحبی را  نخواند:

o        مستحب است برای هر نماز یک مد طعام صدقه بدهد. [آیت الله بهجت]

o        مستحب است برای هردو رکعت یک مد طعام صدقه بدهد و اگر تمکن نداشت برای نمازهای روزانه یک مد  و برای نمازهای شب یک طعام بدهد.  [آیات عظام: خویی- سیستانی- وحید]

o        همان نظر[2] با این اضافه که  اگر برای دو رکعت نتوانست يك مد طعام بدهد برای هر چهار رکعت یک مد طعام بدهد. [ حضرت امام]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا به ارث و مقدار افزوده ارث خمس تعلق می گیرد؟