مسئله 301: آیا بچه ممیز می تواند به عنوان امام جماعت قرار گیرد؟

بنابر احتیاط واجب جایز نیست. [آیت الله بهجت]

اگر چه خالی از وجه نیست ولی خالی از اشکال هم نیست. [آیت الله سیستانی]

مانعی ندارد اگر چه آثار جماعت بر آن مترتب نمی شود. [آیت الله خویی}

مانعی ندارد.  [آیت الله وحید]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر کسی روزه کفاره داشته باشد،آیا می تواند روزه مستحبی بگیرد؟