مسئله ۵۰۵: آیا قبل از  تمام شدن عقد موقت جایز است صیغه عقد دائم خوانده شود؟.

مرد می تواند زنی را که صیغه اوست به عقد دائمی خود آورد ولی باید نخست  مدت باقی مانده  را به زن ببخشد سپس او را عقد کند و اگر این کار را نکند عقد دائم باطل است.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  معنای ندیدن دیوار شهر چیست؟