مسئله ۵۰۲: آیا ربیبه به پدر و به برادرهای انسان محرم است؟

ربیبه انسان به پدر و برادرها نامحرم است.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  در هنگام خواندن نماز میت جنازه باید به چه صورت باشد؟