مسئله ۵۰۲: آیا ربیبه به پدر و به برادرهای انسان محرم است؟

ربیبه انسان به پدر و برادرها نامحرم است.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر کسی بفهمد غسلی که می کرده باطل بوده آیا باید نماز و روزه ها را قضا کند؟