مسئله ۵۰۲: آیا ربیبه به پدر و به برادرهای انسان محرم است؟

ربیبه انسان به پدر و برادرها نامحرم است.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا زدن دست بر زمین درتیمم لازم است یا صرف گذاشتن هم کفایت می کند؟