مسئله۴۱۳: آیا دود سیگار و تنباکو و مانند اینها روزه را باطل می کند؟

مبطل روزه است در صورت غلیظ بودن. [بهجت]

بنابر احتیاط واجب پرهیز کند. [مشهور]

ولی اگر این کار را انجام داد واجب است در بقیه روز از مفطرات پرهیز کند و قضا و کفاره بنابر احتیاط واجب بر او واجب می گردد. [وحید ]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا در تیمم روی خود بینی هم باید دست کشیده شود؟