مسئله ۴۴۴: آیا باطل کردن روزه قضای ماه رمضان کفاره دارد؟ کفاره اش چیست؟

اگر بعد از ظهر روزه قضای ماه رمضان را عمدا باطل کند، باید به ده فقیر هر کدام یک مد طعام بدهد و اگر نمی تواند:

o          سه روز پی در پی به احتیاط واجب روزه بگیرد. ( حضرت امام]

o        باید سه روز پی در پی روزه بگیرد. [آیات عظام: اراکی، مکارم]

o        سه روز روزه بگیرد. [ آیات عظام:  خویی، بهجت، فاضل، سیستانی ]  فاضل: و بنابر احتیاط مستحب شصت فقیر را اطعام بدهد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر وسیله کسی را نجس کنیم آیا باید بهش بگم؟