مسئله ۵۱۳: اگر زن مهریه را به شوهرش ببخشد آیا بعداً می تواند آن را از شوهرش طلب کند.

*اگر زنی در حال حیات و سلامتی و با اختیار مهریه خودش را ( اگر پول یا سکه باشد) به شوهرش ببخشد و حق خودش را اسقاط کند دیگر نمی تواند از شوهر خودش مهریه اش را طلب کند اما اگر مهریه زمین یا خانه باشد تا عین آن باقی باشد می تواند از بخشش خود برگردد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  ولی زن چه کسی است؟