مسئله 305: آیا عدالتی که در امام جماعت شرط است به معنای عدم انجام گناه کبیره است یا گناهان صغیره را هم شامل می شود؟

عدم انجام گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره{مکارم – فاضل – بهجت}

عدم انجام گناهان کبیره وعدم انجام گناهان صغیره حتی اگر اصرار هم نداشته باشد{ رهبری –  سیستانی  خویی – امام (احتیاط واجب )} .

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

شاید بپسندید:  راه های فرار از ربا در معاملات چیست آنها را نام ببرید؟