مسئله۴۷۸: اگر کسی برای نیازهای زندگی مبلغی را قرض کرده و در آن راه صرف کرده است آیا می تواند سر سال مبلغ بدهی را از در آمد سال کم کند؟

اگر برای نیازهای سال جاری قرض کند می تواند به مقدار بدهی کسر کند ولی اگر بدهی او برای نیاز سال های گذاشته اش باشد کسر کردن آن جایز نیست بلکه می تواند قرض خود را از درآمد بپردازد تا به مقدار آن خمس تعلق نگیرد.{سیستانی، مکارم، امام، خویی، وحید

مطلقا جاری نمی شود {فاضل}

بدهی اگر به خاطر تامین مخارج سالانه زندگی همان سال درآمد باشد اگر بخواهد پرداخت نماید از درآمد سال کسر میشود{رهبری} .

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا آخر شهر شامل کارخانه ها و مغازه های پراکنده بیرون شهر هم می شود؟