مسئله ۵۴۴: تقاص چیست؟ و آیا مراجع تقلید تقاص را جایز می دانند؟

تقاص عبارت است از این که طلبکار می تواند معادل طلب خود را از ملک بدهکار بدون اجازه بردارد. و تملک نماید.

تقاص با چند شرط جایز است:

بدهکار عالم و مطلع به بدهی خود به طلبکار باشد. دانلود/ادامه مطلب