مسئله 175: احکام محتضر را خلاصه بیان کنید؟

فردی مسلمانی که در حال جان دادن است در هر سنی که باشد باید به پشت بخوابانند به طوری که کف پاهایش به طرف قبله باشد و احتیاط واجب آن است که تا وقتی که از محل احتضار حرکت نداده اند رو به قبله باشد و بعد از حرکت دادن واجب نیست. [مراجع]

نكته:البته آيت الله فاضل و صافي احتياط واجب دارند تا وقتي كه غسل ميت تمام نشده او را روبه قبله بخوابانند . دانلود/ادامه مطلب