مسئله ۵۲۵: آیا شخص می تواند نزد دیگران پول بگذارد و هر ماه سود آن را دریافت کند؟

اگر سپردن اموال نزد دیگران تحت عنوان یکی از عقدهای صحیح با رعایت شروط شرعی باشد. اشکال ندارد که در این صورت سود تجارت است نه سود پول ولی اگر به عنوان قرض باشد و در آن شرط سود شود ربا محسوب میشود .

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از چند روز یادش بیاید حکم چیست؟