مسئله 260: آیا می توان در حمد و سوره و دیگر اذکار نماز کلمات را چند بار تکرار کرد؟

اگر چیزی از حمد و سوره و ذکرهای نماز را عمدا یا احتیاطا چند مرتبه بگوید اگر از روی وسواس نباشد اشکالی ندارد. [مراجع]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  حکم نیت قاطع در روزه مستحبی و واجب غیر معین چیست ؟