مسئله 249: آیا فرد می تواند نماز واجب خود را در هواپیما و یا قطار بخواند؟

یکی از شرایط مکان نماز گزار بی حرکت بودن آن است بنابر این نمازخواندن در حال اختیار در هواپیماو قطار در حال حرکت باطل است. اما اگر فرد ناچار باشد مثل آن که وقت نماز تنگ باشد باید فرد تا حد امکان واجبات دیگر نماز را رعایت کند یعنی وضو بگیرد و جهت قبله را سؤال کند و بر چیزی که سجده برآن صحیح است سجده کند مثل کاغذ سفید و نماز را هم اگر می تواند ایستاده بخواند و در حین تغییر مسیر ذکر را قطع کند و به سمت قبله برگردد. مثلاً اگر هواپیما به سمت راست متمایل می شود ایشان هم ذکر نماز را قطع کند و به سمت راست متمایل شود.

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  شرایط این که در یک معامله ربا بشود چیست؟