مسئله ۵۳۲: آیا فردی می تواند خانه ای را از صاحب خانه ای اجاره کند و به نفر دومی به قیمت بالاتر اجاره دهد؟

اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد دو راه دارد : [آیات عظام: امام، خویی، فاضل، وحید، بهجت]

الف) باید در آن کاری مانند تعمیر یا سفیدکاری انجام دهد.

ب) یا به غیرجنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد.

اما آیت الله سیستانی و مکارم فقط قسمت «الف» را قبول دارند و باید حتماً در آن کاری مثل سفیدکاری یا تعمیر انجام دهد.

نکته: اگر صاحب ملک با مستأجر شرط کند که فقط خودت باید از خانه استفاده کنی و قید کند که منفعت خانه را به غیر منتقل نکند در این صورت حق ندارد به دیگری اجاره بدهد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر از آب سرد کن و آب هایی که برای آشامیدن است وضو بگیرم حکمش چیست؟