مسئله ۴۶۶: آیا می توان برای هر در آمدی یک سال خمسی تعیین کرد؟

کسانی که شاغل نیستند می توانند برای هر درآمدشان یک سال خمسی جداگانه تعیین کنند مانند زنان خانه دار. [مراجع]

اما کسانی که شاغل هستند مثل کارمندان دولت نمی توانند برای هر درآمدی یک سال خمسی جداگانه تشکیل دهند. [مشهور مراجع]

نکته: برخی از مراجع مانند آیت الله خویی و تبریزی اجازه داده اند که افراد شاغل برای هر در آمدشان یک سال خمسی جداگانه تعیین کنند.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا مأموم می تواند نماز های قضای احتیاطی خود را به جماعت بخواند؟