مسئله۴۴۸:  کسی که باید برای کفاره یک روز شصت فقیر را طعام بدهد، اگر به شصت فقیر دسترسی داشت آیا می تواند به یک فقیر بیشتراز یک مد طعام بدهد؟

خیر نمی تواند چند مد طعام را به یک فقیر بدهد. [اجماع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کسی که بواسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد یا برای او مشقت دارد، چه حکمی دارد؟