مسئله ۴۹۹ : اگر مردی زنی را طلاق دهد اما از پشت با همسرش نزدیکی کرده باشد آیا باید نصف مهر را بپردازد یا تمام مهر و آیا باید عده هم نگه دارد؟

هم باید تمام مهر را به خانم بدهد و هم باید عده  نگه دارد. 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  حکم لکه بینی هایی که برخی خانم ها قبل شروع عادت ماهانه می بینند چیست؟