مسئله ۴۳۰: کسی که قادر بر کفاره روزه رمضان [ اطعام شصت فقیر یا روزه شصت روز ] نیست چه تکلیفی دارد؟

هر چند مد [یک مد ۷۵۰ گرم به فتوای مشهور است] که می تواند به فقرا اطعام بدهد و اگر نتواند طعام بدهد باید استغفار کند اگر چه مثلا یک مرتبه بگوید: « استغفر الله » و احتیاط واجب در فرض اخیر آن است که هر وقت بتواند کفاره را بدهد. [مشهور]

مقام معظم رهبری: باید به هر تعداد فقیر که قادر است غذا بدهد و احتیاط آن است که استغفار نیز بکند و اگر به هیچ وجه قادر بر دادن غذا به فقیر نیست فقط کافی است که استغفار کند یعنی با دل و زبان بگوید: استغفر الله [ از خداوند بخشایش می طلبم ] و اگر بعدها تمکن پیدا کرد که روزه بگیرد یا به فقرا غذا دهد، انجام کفاره لازم نیست گرچه احتیاط مستحب آن است که انجام داده شود.

آیت الله فاضل: مخیر است که هیجده روز روزه بگیرد یا هر چند مد که می تواند به فقراء طعام بدهد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر کسی به خاطر غفلت نیت روزه نکرده باشد حکم روزه اش چیست ؟