مسئله۴۲۲: آیا نظر به ساعت حکم نظر به افق را دارد ؟

خیر ، حکم نظر به افق را ندارد [ آیات عظام:  تبریزی   – سیستانی]

امروزه در حکم تحقیق است. [آیت الله مکارم]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا در عقد موقت و عقد دائم اجازه پدر شرط است؟