مسئله۴۱۲: در تصدیق خبر دروغ و تکذیب خبر صحیح:

روزه باطل می شود. [مشهور]

بنا بر احتیاط، موجب باطل شدن روزه می شود. [مقام معظم رهبری ،سیستانی و مکارم ]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر مأموم بعد نماز بفهمد که نماز امام باطل بوده یا امام عادل نبوده نمازش چه حکمی دارد؟