مسئله ۴۸۸: آیا پدر و مادر می توانند مانع از انجام نذر فرزند شوند و آن را به هم بزنند؟

نمی توانند. [حضرت امام]

می توانند. [آیات عظام: خویی، سیستانی، وحید (فاضل: عمل به نذر واجب نیست بنابر احتیاط واجب)] 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

شاید بپسندید:  اگر مجتهد میت با مجتهد زنده در علم و تقوی مساوی باشد،تقلید از میت جایز است؟