مسئله۴۵۵:  در چه روزه هایی باطل کردن عمدی آن، کفاره واجب می شود و هر کدام چه کفاره ای دارد؟

( رمضان ، قضاء رمضان، روزه اعتکاف، روزه نذر معین)

کفاره رمضان: تخییر بین آزادی یک بنده، دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن، اطعام شصت فقیر.

کفاره قضا رمضان اگر بعد از ظهر باطل کند: اطعام ده فقیر و اگر نتوانست سه روز روزه. [توضیح آن در سؤال ۲۰ گذشت.]

کفاره روزه نذر معین:

o        کفاره افطار عمدی رمضان [ آیات عظام: حضرت امام، گلپایگانی، مکارم ]

o        کفاره قسم [آیت الله خویی]

کفاره روزه اعتکاف: مثل کفاره رمضان .

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  حکم ربا خواری را بیان کنید و انواع آن را نام ببرید؟