مسئله ۳۴۲: وطن اتخاذی به چه وطنی گفته می شود و مدت ماندن باید چه مقدار باشد؟

وطن اتخاذی جایی است که تصمیم می گیریم در آن ساکن شویم و زندگی کنیم. [مراجع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  هر انسانی چند وطن می تواند داشته باشد؟