مسئله۴۱۷: اگر کسی در قضای ماه رمضان تا اذان صبح جنب بماند حکم چیست؟

اعم از اینکه عمدی باشد یا غیر عمدی چهار نظر است:

روزه باطل است. [ آیات عظام: حضرت امام- مکارم]

بنا بر  اظهر باطل است. [آیت الله بهجت]

اگر عمدا باشد باطل و اگر عمدی نباشد میتواند بگیرد اگرچه احتیاط در ترک است. [آیت الله سیستانی]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا امکان دارد خانمی در یک ماه دو مرتبه حیض ببیند و حائض شود؟