مسئله۴۵۳: زنی که بچه شیر می دهد اگر روزه برای خودش ضرر دارد، چه حکمی دارد؟

روزه واجب نیست بلکه باید قضا کند و:

باید یک مد طعام به فقیر بدهد. [آیات عظام: سیستانی، فاضل، بهجت]

به احتیاط واجب یک مد طعام به فقیر بدهد.[حضرت امام ]

به احتیاط مستحب یک مد طعام به فقیر بدهد. [آیات عظام: خویی، وحید]

کفاره [یک مد طعام] ندارد. [ آیت الله مکارم ]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کاشتن ناخن مصنوعی چه حکمی دارد و حکم وضو با ناخن مصنوعی چیست؟