مسئله۴۵۱: زنی که زایمان او نزدیک است و روزه برای خودش ضرر دارد، چه حکمی دارد؟

روزه واجب نیست بلکه باید قضا کند و:

برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. [آیات عظام: سیستانی- فاضل]

احتیاط واجب برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. [حضرت امام]

احتیاط مستحب برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. [آیات عظام: خویی  وحید]

کفاره [یک مد طعام] ندارد. [آیت الله مکارم]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کسی که بواسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد یا برای او مشقت دارد، چه حکمی دارد؟