دانلود کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام
دانلود کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام
نام کتاب: جاذبه و دافعه علی علیه السلام

نویسنده: شهید مطهری

موضوعات اصلی: قانون جذب و دفع، جاذبه و دافعه در جهان اسلام، اختلاف انسان ها در جذب و دفع، معنای حقیقی محبت، محبت و ارادت به اولیاء، آیاتی در وصف مومنان، آیاتی در مهر حضرت حق به مؤمنان، نیروی محبت در اجتماع، بهترین وسیله ی تهذیب نفس، نظر سقراطی مشربان، در تهذیب نفس، نظر فیلسوفان، نظر اهل عرفان و سیر و سلوک به تهذیب نفس، ناکثین و قاسطین و مارقین، پیدایش خوارج، اصول عقاید خوارج، عقیده خوارج در باب خلافت، دموکراسی حضرت علی علیه السلام، عبادت کنندگان متنسّک، کج فهمی خوارج، خوارج امروز، ضربه های روحی خوارج، رمز جاودانگی اسلام، تفاوت حکومت قرآن و حکومت افراد، تأثیر فرق اسلامی در یکدیگر، جلوه گاه اندیشه ی خارجی در مکتب ها و …

توضیح کوتاه درباره ی کتاب:

شخصیت عظیم و گسترده امیر المومنین علی علیه السلام وسیع تر و متنوع تر از این است که یک فرد بتواند در همهی جوانب و نواحی آن وارد شود و توسن اندیشه را به جولان آورد. برای یک فرد، حداکثری که میسر است این است که یک یا چند ناحیه معین و محدود را برای مطالعه و بررسی انتخاب کندو به همان قناعت ورزد.

یکی از جوانب و نواحی وجود این شخصیت عظیم، ناحیه ی تأثیر او بر روی انسان ها به شکل مثبت یا منفی است و به عبارت دیگر «جاذبه و دافعه » نیرومند است که هنوز هم نقش فعال خود را ایفا می نماید و در این کتاب درباره اش گفتگو شده است.

شخصیت افراد از نظر عکس العمل سازی در روح ها و جان ها یکسان نیست.

به هر نسبت که شخصیت حقیرتر است کمتر خاطرها را به خود مشغول می دارد و در دل ها هیجان و موج ایجاد می کند، و هرچه عظیم تر و پرنیروتر است خاطره انگیزتر و عکس العمل سازتر است، خواه عکس العمل موافق یا مخالف.

شاید بپسندید:  دانلود کتاب درباره طرح کلی اسلام

برای دانلود این کتاب ارزشمند از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام