نقدی بر فلسفه دین هاسپرز،  خدا در فلسفه خرمشاهی، هرمنوتیک کتاب و سنت مجتهد شبستری
کتاب نقدی بر فلسفه دین، خدا در فلسفه، هرمنوتیک کتاب و سنت
نویسنده: علی صفائی حائری

موضوعات: نقدی بر  فلسفه دین، برهان وجودی، برهان علت و معلول، برهان وجوب و امکان، برهان جهان شناختی، برهان نظم، اتقان صنع، برهان سودمندی، برهان تجربه ی دینی، برهان اجماع عام، برهان درجات کمال، برهان معجزات، برهان های مردم پسند، نقد هرمنوتیک کتاب و سنت، فرآیند فهم متون، وحی خداوند، پیش فهم های فقیهان، جاودانگی احکام دین و تشخیص موضوعات، باز سازی تفکر دینی، تحول مفاهیم مذهبی، متون دینی و جهان بینی نقد تاریخی، نقد تفکر کلامی سنتی، نقد مقاله تفکر کلامی و …

کلام دو صورت فعال و منفعل دارد. در صورت فعال، در وجود آدمی، انگیزه و در جامعه ی آدمی روابط و در ذهن اجتماعی انسان عدل و احسان و در دل او قرب و لقاء و زضوان را مطرح می نماید. در این مرحله از ترکیب و تقدیر انسان و از تبدیل بدی ها به وسیله ی شناخت و محبت و تمرین و نیت حرف می زند. در این مرحله از حق و هدف داری و از اجل و مرحله ای بودن و از نظام و قانون مندی و از جمال و هماهنگی جهان حرف می زند و از ارتباط انسان و جهان ونظام و انسان و جمال و انسان و حق و انسان و اجل، آدمی را به حرکت، به حذر، به عشق، به قرب و به اغتنام فرصت ها دعوت می کند.

در وجهه ی منفعل همان طور که گفته اند، طرح عقیده، دفاع و اثبات مطرح می شود. و همین است که کلام سنتی امروز با کلام جدید و کلام جدیدتر و شبهات و مشکلات جدیدتر به تطابق رسیده است و شبهات قدریه و مرجئه و نصارا و یهود و فلاسفه و زنادقه و بهایی ها و کمونیت ها، با مباحث جدید بریدگی جهان بینی و ایدئولوژی و قبض و بسط و سکولاریزم و مذهب حداقل و … گره خورده تا فردا چه زاید سحر. در هر حال کلامی که با رسول آمده، تفاوتش با کلامی که در بیان مسلمین رشده کرده، این گونه است.

شاید بپسندید:  دانلود کتاب درباره جریان فکری و تربیتی انسان

برای دانلود این کتاب ارزشمند از لینک زیر استفاده نمایید
کتاب نقدی بر فلسفه دین،  خدا در فلسفه، هرمنوتیک کتاب و سنت