چند قاعده کلی درباره احکام نجاسات:

چیز نجس که انسان شک دارد پاک شده یا نه نجس است. [اجماع]

چیز پاکی را اگر شک کند نجس شده یا نه پاک است. [اجماع]

ندانستن نجس و پاکی اگر به واسطه ندانستن مسئله باشد مثلاً نداند عرق جنب از حرام پاک است یا نه باید مسئله را بپرسد. [اجماع]

مسئله را می داند اما شک دارد آن چیز مثلاً خون است یا نه پاک است. [اجماع]

مسئله را می داند اما شک دارد که آن چیز مثلاً خون پشه است یا خون انسان پاک است.( رساله مراجع ج1 م 122 و 123) [اجماع]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از طریق قسمت تماس به ما و نظرات میسر می باشد

شاید بپسندید:  روزه قضای استیجاری را بعد از زوال(بعد از ظهر) آیا می توان باطل کرد؟