نام کتاب: روحانیت و حوزه (مشکلات و راهکارها)
مشکلات و راه کارهای روحانیت و حوزه
نویسنده: علی صفائی حائری
موضوعات: مشکلات مدیریت و رهبری، ویژگی های رهبر، وظایف رهبر، توانایی رهبر، راه انتخاب افراد شایسته، مشکلات تبلیغ، هدف تبلیغ، محتوای تبلیغی، نارسایی های تبلیغ، روش های استنباط و …
در این کتاب ارزشمند از مشکلات و راهکار های حوزه و روحانیت مسائل مختلفی مورد بررسی قرار گرفته اند و مطالب بسیار ارزشمندی در این کتاب مطرح شده است. من جمله در این کتاب ارزشمند آمده است:
تأثیر دین بر جوامع

این پیداست که در جوامع انسانی این قرن، چه دردها و جهالت ها و رذالت ها و استعمارها و جنگ ها و جنایت ها و تبعیض ها و فقرهایی هست!
و این پیداست که دین، در مان دردها، درمان جهالت ها و رذالت ها می تواند باشد و می تواند فقرها را به ثروت ها برساند. و این امتحانی است که دین داده است.
یک مشته عرب تنها که نه زمین برایشان می روید و نه آسمان بر سرشان می بارید و نه راه های امنی داشتند و نه اتحادی و اتفاقی، یک مشته عرب تنها که لباسشان، لباس ترس بود و خوراکشان خون و داورشان شمشیر، یک مشته عرب تنها که نه زراعتب داشتند و نه تجارتی داشتند ونه اتحادی، وقتی که به رهبری همانند پیامبر بزرگ رسیدند، چیزی نگذشت که به پیروزی ها رسیدند و ایران و روم را؛ این دو تمدن بزرگ را به زانو در آوردند و تسلیم کردند و حتی در نهادشان نفوذ کردند و پیش رفتند.
گرچه بر اثر انحراف از اصل رهبری، همان عرب وحشی تنهایِ خون ریز، شد یک اشرافی ثروتمندِ فتنه انگیز که تجملاتش نسبت به خود، از تجملات کاخ سفید کمتر نبود بلکه دستگاهش در سطح خود، از دستگاه های این روزگار چشمگیرتر گردید.
برای دانلود این کتاب از لینک زیر استفاده کنید.
مشکلات و راه کارهای روحانیت و حوزه

شاید بپسندید:  دانلود کتاب آشنایی با قرآن جلد ۱۲