یکی از شرایط انتخاب مرجع تقلید، اعلمیت اوست حال اعلم بودن یک مرجع به چه معنی است؟

کسی که آشنا به قواعد و مدارک مسئله باشد و اطلاع او به نظائر آن مسئله و روایات بیشتر باشد و نیکوتر اخبار را بفهمد و به طور خلاصه بهتر و نیکوتر استنباط کند. (عروه الوثقی م۱۷)

توضیحات: مرجع تقلید اعلم باشد یعنی اینکه از همه بهتر استنباط و استدلال کند

سوالات غیر شخصی را در بخش نظرات ارسال نمایید

 

شاید بپسندید:  راه های شرعی محو کردن اسماء متبرکه و آیات قرآنی چیست؟