مختصرى از فضائل على (علیه السلام):
مختصرى از فضائل على (علیه السلام)
پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) على (علیه السلام) را در سن شش سالگى از ابوطالب گرفته بخانه خود آورد و شخصاً بپرورش وى پرداخت على (علیه السلام) از آنروز پیوسته سایه وار ملازم پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) بود و آخرین ساعتى که از آن حضرت جدا شد موقعى بود که جسد مطهرش را بخاک سپرد.

على (علیه السلام) اولین نمونه کاملى است که از مکتب تعلیم و تربیت پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) بیرون آمد و اول کسى است که به آن حضرت ایمان آورد چنانکه آخرین کسى است که از وى جدا شد.

خدماتى که على (علیه السلام) در طول مدت بعثت بدین خدا کرد بتصدیق دوست و دشمن از هیچ کس بوقوع نپیوسته است.

على (علیه السلام) در مهمترین جنگهاى اسلامى شرکت داشت و در همه میدانهاى خونین جنگ یکه تاز مسلمانان و کلید پیروزى بود و با اینکه بارها بزرگان در جنگها از دشمن فرار مى‏کردند وى هرگز پشت بدشمن نکرده و هیچ حریفى از زخم شمشیر وى جان بدر نبرد؛ با اینحال شجاعت بى نظیر وى که ضرب المثل بود توأم با دلسوزى و مهربانى بود؛ هیچگاه حریفان زخمى را نمى‏کشت و فراریان را تعقیب نمى‏کرد.

على (علیه السلام) بشهادت سخنرانیها و کلمات قصار و بیانات دربار که از وى بیادگار مانده در میان مسلمانان آشناترین فردى است بمقاصد عالیه قرآن که معارف اعتقادى و عملى اسلام را بنحوى که شاید و باید دریافته است و صحت حدیث شریف نبوى انا مدینه العلم و على بابها را بثبوت رسانیده و این علم را با عمل توأم داشته است.

على (علیه السلام) در عفت، نفس و زهد و تقواى دینى نظیر و همانندى نداشت و براى معاش روزانه خود کار مى‏کرد و بویژه بفلاحت علاقه فراوان داشت زمینهاى بایر را آباد مى‏کرد و قنوات احداث مى‏نمود درخت مى‏کاشت و هر جا را که آباد مى‏کرد بر مسلمانان وقف مى‏نمود، یا مى‏فروخت و میان فقراء تقسیم مى‏کرد و خود مانند یکى از فقراء با کمال زهد و قناعت زندگى مى‏کرد. روزیکه شهید شد با آنکه فرمانرواى سراسر کشورهاى اسلامى بود فقط هفتصد درهم داشت که خواست صرف تهیه خدمت کارى براى خانه خود نماید.

شاید بپسندید:  غایت و مطلوب بالذات و بالغیر

عدالت آنحضرت چنان بود که در اجراء احکام خدا و احیاء حقوق مردم هرگز استثناء قائل نمى‏شد و شخصاً در کوچه و بازار گردش مى‏نمود و مردم را برعایت قوانین اسلام وامى داشت.