محلل
محلل چیست و چه شرایطی دارد؟

اگر زنی را دو بار طلاق دهند و به او رجوع کند و یا طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقد کند چه در بین یک طهر باشد یا چند طهر چه مجامعت بعد از هر طلاق شده یا نشده بعد طلاق سوم بر شوهر حرام می­شود و نیاز به محلل دارد. (امام. گلپایگانی صافی سیستانی بهجت)[۱]

بنا بر احتیاط واجب در هر بار نزدیکی نماید و بعد از دیدن حیض و پاک شدن طلاق دهد. (آیت الله مکارم)[۲]

  • اگر در بین سه طلاق زن به عقد کس دیگر درآمده باشد آیا باز هم نیاز محلل است؟

نیاز نیست. (آیات عظام: امام- خویی- وحید- سیستانی- گلپایگانی- صافی)[۳]

۱- عقد دائم باشد. (مراجع)

۲- بلوغ  :

باید بالغ باشد. (آیات عظام: امام- گلپایگانی- بهجت- نوری- اراکی)

احتیاط واجب. (آیات عظام: سیستانی- خویی- تبریزی- فاضل- صافی – وحید)

۳- وطی در قبل(جلو) :

باید وطی در قبل شود. (آیات عظام: امام- وحید – بهجت- نوری- اراکی- فاضل- صافی-

گلپایگانی)

احتیاط واجب وطی در قبل شود. (آیات عظام: خویی- سیستانی- تبریزی)

۴- بعد از فوت یا طلاق و گذشت عده باشد. [۴]

  • آیا انزال در صحت محلل شرط است؟

احتیاط واجب شرط است. (آیات عظام: امام- فاضل- بهجت- گلپایگانی- صافی تبریزی – )

انزال لازم نیست. (آیت الله نوری-)[۵]

احتیاط مستحب انزال کند. (آیت الله سیستانی)[۶]

  • آیا لذت بردن دو طرف شرط است؟

دخول باید به طوری باشد که دو طرف لذت برده باشند. (آیات عظام: اراکی- وحید)[۷]

  • آیا دخول به مقدار حشفه کافی است؟

به مقدار حشفه کافی است. (آیات عظام: گلپایگانی- امام- سیستانی- بهجت)[۸]

  • آیا نزدیکی در ایامی که وطی حرام است برای محلل کافی است؟(مثل ایام حیض)

کافی است. (آیات عظام: امام- گلپایگانی- سیستانی)[۹]

  • اگر شک شود در سه طلاق و کمتر آیا نیاز به محلل است؟

بنابر کمتر گذاشته و نیاز به محلل نیست. (آیات عظام: امام- گلپایگانی- صافی- سیستانی)[۱۰]

شاید بپسندید:  در چه مواردي وضو گرفتن واجب است و برای چه کارهایی باید وضو بگیرم؟

[۱]- تحریرالقول فی اقسام الطلاق م ۲- گلپایگانی و صافی هدایه العباد م ۱۳۹۷- سیستانی منهاج م ۵۲۵- بهجت رساله عربی ۱۹۵۲٫

[۲]- توضیح المسائل مراجع ذیل م ۲۵۲۷٫

[۳]- تحریر الوسیله اقسام طلاق مسأله۵ – خویی و وحید منهاج م ۱۴۳۹- سیستانی منهاج م ۵۲۴- هدایه العباد گلپایگانی و صافی م ۱۴۰۰٫

[۴]- توضیح المسائل مراجع م ۲۵۲۷٫ وحید توضیح المسائل م ۲۵۹۱٫

[۵]- توضیح المسائل مراجع م ۲۵۲۷٫صراط النجاه تبریزی ج۲ س۱۶۷۶

[۶]- منهاج م ۵۲۳٫

[۷]- توضیح المسائل مراجع م ۲۵۱۷- وحید توضیح المسائل ۲۵۹۱٫

[۸]- گلپایگانی و صافی هدایه العباد م ۱۴۰۱- امام تحریر الوسیله م۶- سیستانی منهاج م ۵۲۳۲- بهجت م ۱۹۵۲٫

[۹]- تحریر امام ۹۲- گلپایگانی هدایه العباد ۱۴۰۴- سیستانی منهاج ۵۲۷٫

[۱۰]- تحریر امام م ۱۰- گلپایگانی و صافی هدایه العباد- سیستانی منهاج ۵۲۸٫